1. Prowadzenie ksiąg handlowych
  • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
  • informowanie Klienta o urządzeniach księgowych i ewidencjach, które obowiązany jest on prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tj. ewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,
  • weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, wprowadzenia, informacji dodatkowej,
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu Klienta miesięcznych/kwartalnych deklaracji na te podatki, a także zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z zapisów w Księdze i innych niezbędnych informacji dostarczonych przez Klienta,
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
  • przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych.
 2. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 3. Prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego.
 4. Prowadzenie wszelkich ewidencji sprzedaży i zakupu niezbędnych dla rozliczeń VAT.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia; naliczanie amortyzacji.
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń rocznych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.
 7. Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Klienta.
 8. Sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych lub ewidencji według indywidualnych potrzeb Klienta.
 9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej prawem.
 10. Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty).